Waar gaat het boek over?

Strijd tegen het water

De Watersnoodramp van 1953 lijkt misschien lang geleden, maar Nederland heeft een lange historie van watersnoden. Nog in 1995 moesten een kwart miljoen mensen uit de Betuwe worden geëvacueerd. Dit boek vertelt het verhaal van onze strijd tegen het water vanaf het ontstaan van de eerste polders tot het huidige Deltaprogramma. Wat zijn de gevolgen van de klimaatsverandering, hoe zit het precies met bodemdaling en wat doen de waterschappen? Wateroverlast, waterzuivering en waterkwaliteit zijn ook taken van het waterschap. En waarom zijn er verkiezingen voor de waterschappen?

Voor wie is dit boek?

Dit boek geeft een populaire beschrijving in vogelvlucht van wat de waterschappen allemaal doen, de historie van overstromingen in Nederland, het verschil tussen waterveiligheid en wateroverlast, de effecten van bodemdaling en klimaatverandering op het waterbeheer, het zuiveren van ons afvalwater en het terugwinnen van grondstoffen en energie, de kwaliteit van het oppervlaktewater en de problemen met voedingsstoffen en bestrijdingsmiddelen.


Niet bang voor water 2

Wat staat er in dit boek?

In Hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de vier kerntaken van elk waterschap: Waterveiligheid, Wateroverlast, Waterzuivering en Waterkwaliteit.

Hoofdstuk 2, 3 en 4 gaan over waterveiligheid: het weren van water van buiten. Hoofdstuk 2 geeft een historisch overzicht van alle grote overstromingen in Nederland in de laatste 12 eeuwen. In hoofdstuk 3 worden de lessen besproken die zijn geleerd van de orkanen Katrina en Sandy en wat dit betekent voor de Nederlandse situatie. Hoofdstuk 4 beschrijft in kort bestek het huidige Deltaprogramma.

Hoofdstuk 5 en 6 gaan over wateroverlast: het omgaan met regenwater. In hoofdstuk 5 wordt geschetst hoe de polders in Nederland zijn ontstaan en hoe daardoor in grote delen van Nederland de bodemdaling in gang is gezet, waardoor het regenwater niet meer vanzelf wegstroomt. Hoofdstuk 6 gaat in op de toenemende plensbuien als gevolg van klimaatverandering.

Hoofdstuk 7 gaat over de geschiedenis van het riool en de toekomst van de afvalwaterzuivering als fabriek voor grondstoffen, energie en gietwater.

Hoofdstuk 8 gaat over waterkwaliteit in samenhang met waternatuur. Uitgelegd wordt wat precies wordt verstaan onder schoon water en hoe met de aanleg van waternatuur aan de Europese Kaderrichtlijn Water gevolg wordt gegeven.

In Hoofdstuk 9 tenslotte wordt beschreven hoe het bestuur van het waterschap is ontstaan, hoe het bestuur tegenwoordig is georganiseerd en hoe de democratische controle op het waterschap in zijn werk gaat.

Klik hier voor de inhoudsopgave van ‘Niet bang voor water? Wat de waterschappen voor je doen.’


Hoe dit boek tot stand kwam

Als enthousiast waterpoliticus en lid van het Algemeen Bestuur van het hoogheemraadschap van Delfland, wordt mij op verjaardagen vaak gevraagd ‘wat het waterschap nou precies doet’ en ‘waarom is dat nog nodig, zo’n hoogheemraadschap is toch iets van vroeger?’. Als ik dan begin te vertellen, krijg ik vaak reacties als ‘ik wist dat allemaal niet’ en ‘er zouden meer mensen moeten zijn die het zo kunnen uitleggen, waarom doet niemand dat?’. En zo is dit boek ontstaan.

Verhaal van de waterschappen

Dit boek ‘Niet bang voor water? Wat de waterschappen voor je doen’ maakt van al die feiten en wetenswaardigheden een samenhangend verhaal. Een verhaal dat alle Nederlanders zouden moeten kennen.

Een verhaal om trots op te zijn!

Ik heb het verhaal met veel plezier opgeschreven.
Ik hoop dat u evenveel plezier beleeft aan het lezen van dit boek.