Over Hans Middendorp

Hans Middendorp is geboren in Den Haag (1958) en ging op school op het Maerlant Lyceum in diezelfde stad. Hij studeerde Biologie, eerst in Leiden en daarna in Wageningen. Na de studie vertrok hij naar de tropen om te werken bij ontwikkelingsprojecten in Thailand, Tsjaad, Kameroen, Bangladesh en Zimbabwe. In Gent (België) promoveerde hij tussendoor op veldonderzoek naar de kweek van tilapia en meerval in Thailand en Kameroen.

Hans MiddendorpTijdens zijn zesjarig verblijf in Bangladesh verschoof de focus van viskweek als technische oplossing om beter gebruik te maken van de aldaar bij elk huis aanwezige vijvers, naar de integrale aandacht voor het gehele plattelandshuishouden. De genoemde vijvers worden n.l. niet speciaal gegraven voor het kweken van vis, maar de uitgegraven grond is nodig om een verhoging voor het huis te maken omdat je anders in de regentijd geen droge voeten houdt.

Naast voorlichting over het efficiënter kweken van vis werden er ook trainingen opgezet hoe de schaarse ruimte rondom deze vijvers te gebruiken als moestuin en als plek om eenden te houden. Bovendien werd in het project extra nadruk gelegd op het belang van schoon drinkwater en op de aanleg van toiletten.

Na terugkeer in Nederland heeft Hans gewerkt voor de Dienst Landelijk Gebied (DLG) in Zeeland als uitvoeringsmanager van een groot gebiedsontwikkelingsproject in Zeeuws-Vlaanderen. Aansluitend werkte hij het hoogheemraadschap van Delfland als manager van het grote investeringsprogramma ABCDelfland. Dit programma was opgezet vanwege het feit dat rond de Millenniumwisseling een aantal keer enorme waterlast was opgetreden na extreme regenval. Vervolgens werkte Hans bij het hoogheemraadschap van Rijnland als coördinator van alle ontwikkelingen intern en extern in de Haarlemmermeerpolder. Daarna was hij bij het waterschap Hollandse Delta projectleider van de verlengde derde toetsronde van de regionale waterkeringen. Recent heeft hij een opdracht afgerond bij de provincie Noord-Holland over de aanpak en het beheer van verontreinigd grondwater in het Gooi.

In 2008 sloot Hans zich aan bij de Algemene Waterschapspartij (AWP), waar hij voor deze partij met voorkeursstemmen werd gekozen in het Algemeen Bestuur van het waterschap Delfland. Sinds 2012 is hij ook fractievoorzitter van de AWP Delfland.

Als bioloog is Hans lid van de commissie Waterkwaliteit, met als onderwerpen vismigratie, natuurvriendelijke oevers, bestrijdingsmidddelen en de modernisering van de rioolwaterzuiveringsinstallaties.